Kontaktujte nás!

Životní pojištění

Životní pojištění kryje především rizika ohrožující zdraví a život. Je konstruováno tak, aby vyplacené plnění v případě úrazu nebo invalidity pojištěnému ulehčilo řešit následné složité životní situace, nebo v případě jeho smrti zabezpečilo rodinu či blízké. Životní pojistku by si proto měl zřídit především ten, kdo je v rodině výdělečně činný a je jejím živitelem. Pokud není pojištěn, může vystavit rodinu neřešitelným problémům. Životní pojištění není spořící produkt, jak si mnozí mylně myslí. Vždy je na prvním místě pojistná ochrana a možnost spoření je až druhořadá - i když dnes se většina pojistek sjednává se spořící nebo investiční složkou a v poslední době je největší zájem právě o investiční pojištění.

Základní druhy životního pojištění

Základní pojistnou ochranu lze rozšířit formou připojištění (doplňkového pojištění) pro případ úrazu, vážných chorob, invalidity, zproštění od placení, nemoci (denní dávky při pracovní neschopnosti, pro případ pobytu v nemocnici nebo regulačního poplatku při pobytu v nemocnici).

Výše pojistného závisí na věku pojištěného, výši pojistné částky, pojistné době, zdravotním stavu pojištěného a u úrazového pojištění také na druhu zaměstnání či provozovaného sportu.

Optimální pojistná částka pro případ smrti by měla být stanovena na trojnásobek ročního příjmu pojištěného a doba trvání pojištění by měla být minimálně 10 let. Při kratší době pojištění nelze totiž dosáhnout vyššího zhodnocení vložených finančních prostředků.

 

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění neobsahuje spořící složku, zahrnuje pouze pojištění pro případ smrti. Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky.

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.

V případě ukončení pojistné smlouvy se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku).

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
 • chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu
  (například pro banku, která poskytla hypotéku)

Univerzální (flexibilní) pojištění

Univerzální (flexibilní) životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. 

V tomto pojištění je možno kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Má garantovanou částku pro případ smrti, finanční prostředky se mohou vkládat a čerpat i během trvání pojištění, ale nelze zde aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty a není garantována výše vyplácené částky při dožití.

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část je použita na tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, popřípadě obojí.

V případě dožití je vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění.

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
 • chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků
 • chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky

Úrazové pojištění

Může zahrnovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, tělesného poškození nebo doby nezbytného léčení úrazu v různých kombinacích.  Produkt neobsahuje spořící složku, pojistná částka je garantována a dá se měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany.

Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky.

V případě úmrtí klienta následkem úrazu je vyplacena sjednaná pojistná částka.

V případě trvalých následků je vyplaceno odpovídající procento z pojistné částky.

V případě ukončení pojištění se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku).

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků
 • chtějí mít garantovánu částku vyplácenou v případě úmrtí následkem úrazu

Nebo

Při pořízení životního pojištění by Vás měly zajímat dvě základní oblasti:

1. Jaký produkt je pro mne ideální?
Na trhu jsou desítky produktů životního pojištění v různé kvalitě. Liší se v poplatkové struktuře, flexibilitě, pojistnými limity a mnoha dalšími parametry. Pro laika je téměř nemožné kvalifikovaně posoudit kvalitu jednotlivých produktů. Proto se neváhejte obrátit na naše specialisty, kteří Vám s výběrem vhodného produktu pomohou.

2. Jak tento produkt správně nastavit?
Téměř denně se naši konzultanti setkávají s klienty, kteří mají sice uzavřený kvalitní produkt, ale s nedostatečnou pojistnou ochranou. I přes kvalitní produkt tak klient není zajištěn pro situace, které potřebuje. Nechte si zkontrolovat způsob, jakým byl Váš produkt nastaven.

Investiční životní pojištění

Jde o pojištění pro případ smrti s investováním části pojistného do podílových fondů, kde je investiční riziko na straně klienta. Během pojištění je možné vkládat i čerpat finanční prostředky. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Není také garantována pojistná částka při dožití. Klient si ale může zvolit z nabídky několika investičních fondů a může také kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rovněž rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy je možné měnit.

Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky, které pojišťovna vloží na účet klienta. Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky.

V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, popřípadě obojí.
V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Investiční životní pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké v případě své smrti
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
 • chtějí mít garantovánu zvolenou částku vyplácenou v případě úmrtí
 • akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie
 • chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky
 • chtějí aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie

 

 

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životního pojištění (KŽP) zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná, nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ smrti i dožití je garantovaná, garantované je i minimální zhodnocení. U tohoto druhu životního pojištění nelze libovolně měnit nastavení pojištění, ani aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty.

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.

V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

 

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
 • chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

 

 

Vyplňte následující formulář a my se Vám ozveme zpět